Tuo kulttuuri Wikipediaan -raportti

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

English: Tuo kulttuuri Wikipediaan raport

Tuo kulttuuri Wikipediaan oli editathon-kurssi, jonka järjestivät loka-marraskuussa yhteistössä Wikimedia Suomi, Helsingin seudun kesäyliopisto ja kuusi kulttuurilaitosta. Kurssilla vierailtiin kuudessa GLAM-organisaatiossa eli kirjastossa, arkistossa ja museossa Helsingissä. Kaikissa niissä päästiin kurkistamaan kulissien taakse ja tutustumaan järjestäjätahon erikoisalaan, asiantuntijoihin ja aineistoihin. Kaikkiin tapaamisiin sisältyi Wikipedia-kirjoittamista ja opetustuokio Wikipediasta. Oppaina toimivat kokeneet wikipedistit. Tapahtumapaikkoina ovat Helsingin kaupunginkirjasto, Helsingin taidemuseo, Kansallisgallerian kokoelmat ja Ateneumin taidemuseo, Suomen valokuvataiteen museo, Svenska litteratursällskapet i Finland sekä Yle Arkisto.

Tällä sivulla on avattuna kurssin aikana tehdyt osallistuja- ja järjestäkyselyt sekä wikimetrics-luvan antaneiden käyttäjien tekemät muokkaukset.

Kyselyt

Ennakkokysely osanottajille

Kurssin osallistujille lähetettiin kesäyliopiston kautta ennakkokyselylomake, johon vastasi 11 henkilöä. 11/11 vastaavista koki Wikipedian hyödylliseksi tiedonhaussa. Suurin osa käytti tiedonhakuun suomenkielistä Wikipediaa, mutta 4/11 kertoi käyttävänsä sen lisäksi myös englanninkielistä Wikipediaa. Asteikolla 1–5 (1=ei yhtään luotettava, 5=erittäin luotettava) 11/11 antoi Wikipedialle arvosanan 4. 5/6 kyselyyn vastanneista ei ollut muokannut Wikipediaa ennen kurssia. He jotka olivat muokanneet Wikipediaa ennen kurssia, olivat lähes kaikki (4/5) muokanneet jotakin artikkelia tai aloittaneet uuden artikkelin. Sen sijaan hieman enemmän perehtyneisyyttä vaativat tehtävät, kuten kuvan lisääminen artikkeliin tai artikkelin luokituksen muuttaminen, oli tuttua vain kahdelle muokkaajalle. Wikimedia Commonsiin oli ladannut kuvia vain yksi henkilö. Ongelmia Wikipedian muokkaamisessa oli aiheuttanut päällekkäiset muokkaukset, mobiiliyhteys ja se, että joku oli poistanut lisätyn tiedon. Ennakko-odotukset kurssilta olivat yhteneviä: suuri osa odotti perusasioiden oppimista ja kulttuurilaitoksissa vierailua. Kulttuuriorganisaatioiden tarjoamat mahdollisuudet niin asiantuntijoiden kuin aineistojenkin osalta kiinnostivat.

Loppukysely

Loppukyselyyn vastasi vain 7 kurssille osallistunutta, joista yksi ei ollut täyttänyt ennakkokyselylomaketta. Vastaajista kaikki kokivat Wikipedian edelleen hyödylliseksi tiedonhaussa. Wikipedia myös koettiin edelleen yhtä luotettavaksi – 6/7 antoi arvosanan 4/5. Avointen vastausten perusteella Wikipedian luotettavuus kuitenkin kasvoi, sillä osallistujat olivat nyt tietoisempia vertaisarvioinnista, lähdekäytännöistä ja ylläpidosta.

”Tietojen lisääminen on yllättävän hidasta ja tarkkaa puuhaa. Sinänsä käsitys itse Wikipediasta ei ole muuttunut, mutta kurssi on lisännyt arvostusta wikipedistejä kohtaan kyllä.”

Ensimmäiseen lomakkeeseen vastanneista, jotka eivät olleet ennen kurssia muokanneet Wikipediaan, puolet aikoivat jatkaa Wikipedian muokkaamista ja puolet pitivät sitä mahdollisena. ¾ heistä oli muokannut Wikipediaa kurssin aikana myös kurssitapaamisen ulkopuolella. He, jotka aikoivat jatkaa Wikipedian muokkaamista, sanoivat motivaatiokseen itseään kiinnostavat aiheet, joiden käsittely Wikipediassa on joko puutteellista tai virheellistä, sekä tyydytyksen, jonka saa asioiden korjaamisesta ja informaation jakamisesta. He jotka aikoivat jatkaa Wikipedian muokkaamista kurssin jälkeen myös pitivät kurssia onnistuneempana kuin he, jotka aikoivat mahdollisesti jatkaa. Vähintään jokainen vastaaja seitsemästä piti muokkaamisen jatkamista mahdollisena. Motivaatiota muokkaamisen jatkamiseen lisäisi yhteistoiminta. Antoisinta kurssille oli Wikimaailmaan sisään pääseminen, uuden oppiminen käytännön kautta, opetus ja arkistoissa vierailu sekä asiantuntijoiden ja muiden wikipedistien tapaaminen.

Eniten hajontaa vastauksissa aiheutti kysymys ”kuinka tyytyväinen olit kurssin kestoon?” . Asteikolla 1–5 (1=ei yhtään, 5=erittäin) 2/7 oli erittäin tyytyväisiä, 3/7 vastasi 4 ja loput 3. Käytännön järjestelyihin sekä opetukseen ja oppimateriaaleihin oltiin eniten tyytyväisiä (5/7 erittäin tyytyväisiä). Kehitysehdotuksina mainittiin, että opetusaikaa voisi tiivistää, jotta tekemiselle jäisi enemmän aikaa. Eräs vastaaja toivoi oppimista tehostavia kotitehtäviä. Ylipäänsä kurssiin oltiin erittäin tyytyväisiä.

GLAM-kysely

Kahden osallistujakyselyn lisäksi teimme kyselyn yhteistyöorganisaatioille. Kahdella organisaatiolla on suunnitelmia tehdä aineistolatauksia Wikimedia Commonsiin, ja kurssi vauhditti näitä suunnitelmia. SLS ja Yle Arkisto ovat jo tehneet aineistolatauksia. Organisaatiot pitivät kurssia omalta kannaltaan hyödyllisenä; erityisesti Wikipedia-tietoisuuden kasvaminen organisaation sisällä ja Wikipediaan liittyvän tapahtumakonseptin kokeilu koettiin hyödylliseksi. Kehitysehdotuksena mainittiin, että kirjoittamiseen varattavaa aikaa kannattaisi lisätä, sillä tapahtumassa vasta ”raapaistiin pintaa”. Kaikilla organisaatioille oli halua wikiprojekteihin jatkossakin. Joillakin oli konkreettisia ehdotuksia mitä sisältöä kokoelmista haluttaisiin tuoda, toiset olivat valmiita wikimaratonien ja editathonien järjestämiseen tiloissaan.

Metriikka

Wikimetrics-analyysin pystyi tekemään vain Wikimetrics-käyttöluvan antaneiden käyttäjien muokkausten pohjalta. Onneksi suurin osa kurssin aktiivisimmista osallistujista oli sen antanut. Metriikka-analyysi toteutettiin siten, että jokaista kurssikertaa käsiteltiin omana aikajaksonaan, eli kurssitapaamisten välisiä ja ulkopuolisia muokkauksia ei otettu huomioon. Koska kurssitapaamisten aikana oli lopulta kovin vähän aikaa muokkaamiselle, lisätty tietomäärä (70424 bittiä) ja uudet artikkelit (13 kpl) jäivät kurssin kestoon nähden suhteellisen vähäisiksi. Kurssitapaamisten ulkopuolella tehdyt muokkaukset huomioon otettuna lisätty bittimäätä oli 194830 ja luotujen artikkelien määrä 71, mutta tämä tilasto vääristyy kokeneiden wikipedistien kurssista riippumattomien muokkausten takia. Uusien käyttäjien muokkaukset keskittyvät kokoontumisiin, ja vain muutama on tehnyt muokkauksia kurssin jälkeen, niitäkin vain yhden tai muutaman, niin että Wikimetrics laskee käyttäjät ”selviytyviksi muokkaajiksi”. Yksi uusi käyttäjä on tehnyt muokkauksia huomattavan määrän kurssin jälkeen. Uudet, seurantaluvan antaneet käyttäjät tekivät koko kurssin aikana muokkauksia nettobitteinä 61 956. Uusia sivuja he loivat 22 kappaletta.

Kuvagalleria