Säännöt

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Säännöt on hyväksytty 30.4.2011 (PRH:n päätös 29.11.2011)

Wikimedia Suomi ry:n säännöt

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on suomeksi Wikimedia Suomi ry. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään epävirallista englanninkielistä nimeä Wikimedia Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue koko maa.

2 § Kielet

Yhdistyksen kieli on suomi.

3 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää internet-tietosanakirja Wikipedian sekä muiden Wikimedia Foundationin ylläpitämien maksuttomien palveluiden tuntemusta ja käyttöä sekä vapaan sisällön luontia ja levittämistä Suomessa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan toimimalla Wikipedian ja sen sisarhankkeiden käyttäjien yhdyssiteenä, järjestämällä voittoa tavoittelemattomia kokouksia, esitelmä-, juhla- ja keskustelutilaisuuksia ja seminaareja, harjoittamalla tiedotustoimintaa, sekä edistämällä muillakin vastaavilla tavoilla tavoitteidensa toteutumista.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • järjestää maksullisia huvitilaisuuksia
 • harjoittaa julkaisutoimintaa
 • perii jäseniltään jäsenmaksuja, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä
 • voi asianmukaisen luvan saatuaan järjestää arpajaisia
 • voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta
 • voi periä pientä osallistumismaksua järjestämistään keskustelutilaisuuksista

4 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

7 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–8 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti sekä toteuttaa päätökset
 • tehdä aloitteita ja esityksiä yhdistyksen päämäärien saavuttamiseksi
 • edustaa yhdistystä ja käyttää sen puolesta puhevaltaa
 • päättää jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenten erottamisesta
 • valmistaa ja esittää yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat sekä kutsua kokoukset koolle
 • pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä päättää näiden palkkioista talousarvion puitteissa
 • päättää kaikista sellaisista yhdistyksen juoksevista asioista, jotka eivät kuulu yhdistyksen kokouksen vastuulle

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokouksissa on kaikilla yhdistyksen jäsenillä puhe- ja läsnäolo-oikeus.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko sähköpostilla tai jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen postitetulla kirjeellä sekä ilmoittamalla siitä yhdistyksen internetsivuilla.

12 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhdistyksen purkamispäätös on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa vähintään 4/5 äänten enemmistöllä ja kokousten välillä on oltava vähintään kuukauden aika. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

In English