Strategia 2019–2021

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun



STRATEGIA 2019–2021

Missio, visio & arvot

Missio

 • Edistämme avointa tietoa Suomessa Wikimedian palveluiden avulla.
 • Poistamme osallistumisen esteitä tiedon tuottamisessa, käyttämisessä ja jakamisessa.
 • Tuemme Wikipedian yhteisöä avoimien aineistojen luomisessa ja hyödyntämisessä.

Visio

 • Wikipedian muokkaaminen ja lukeminen on kansalaistaito.
 • Wikimedian palvelut ovat kaikkien ihmisten omaksuma ja aktiivisesti käyttämä tiedon tuottamis-, hankkimis- ja välittämisjärjestelmä.
 • Informaatiolukutaito Suomessa on maailman huippua ja ihmiset kokevat mahdolliseksi osallistua reiluun yhteiskunnalliseen vuoropuheluun.

Arvot

 • Inklusiivisuus
 • Läpinäkyvyys
 • Saavutettavuus
 • Moninaisuus
 • Yhteisöllisyys

Toiminnan periaatteita

 • Tieto kuuluu kaikille. Jokaisella on oikeus tietoon ja päästä vaikuttamaan siihen itse.
 • Projektimme näkyvät wikimedistien arjessa Wikipediassa, Wikidatassa, Wikimedia Commonsissa, Wikikirjastossa...
 • Toimimme vakiinnuttaaksemme avoimien aineistojen paikan yhteiskunnassa
 • Kunnioitamme wikimedistien halua säilyttää anonyymiteettinsä
 • Toimimme avoimesti. Kaikki viralliset asiakirjamme ovat julkisia ja hallituksen kokoukset avoimia.
 • Kaikki tuottamamme sisältö julkaistaan avoimella lisenssillä, mikäli mahdollista.

Painopistealueet

Määrittelemme strategiakaudelle 2019–2021 neljä painopistealuetta, joilla on alatavoitteita. Tavoittelemme vakautta ja fokusta yhdistystoimintaan. Tahdomme olla haluttu ja luotettava yhteistyökumppani sekä vaikuttavan vapaaehtoistoiminnan mahdollistaja ja käynnistäjä. Edistämme avoimen tiedon tunnettuutta ja käyttöä Suomessa vapaan sivistystyön hengessä. Haluamme Wikimedian palvelut luontevaksi osaksi eri yhteiskunnan sektorien toimintaa.

 1. Elinvoimainen yhdistys
 2. Synerginen yhteistyö
 3. Helppo osallistuminen
 4. Monipuoliset sisällöt

1. Elinvoimainen yhdistys

Wikimedia Suomi on pieni yhdistys, joka on saanut paljon aikaan vähillä resursseilla. Kunnianhimoisten hankkeiden onnistumiseksi yhdistys tarvitsee toimintaan selkeitä tavoitteita, vakaata ja monilähteistä rahoitusta, aktiivisia jäseniä ja omistautuneen hallituksen. Jotta välttäisimme töiden kasaantumista yksittäisille henkilöille, kehitämme toiminnan resursointia. Emme ryhdy hankkeisiin, joihin meillä ei ole voimavaroja ja jotka eivät edistä strategisia tavoitteitamme.

Monilähteinen rahoitus

Yhdistyksellä on strategiakaudella koko ajan vähintään yksi muu merkittävä rahoituslähde Wikimedia Foundationin avustuksen lisäksi.

Aktiiviset jäsenet

Wikimedia Suomella on aktiivisia jäseniä, jotka vetävät omatoimisesti yhdistyksen tukemana vapaaehtoisprojekteja. Hankimme edustavuutta eri puolilta Suomea ja suunnittelemme toimintaa, joka motivoi hallituksen jäseniä. Järjestetämme vuosittaisen jäsenyhteisön tapahtuman ja laadimme jäsenstrategian.

Vuorovaikutteinen suhde Wikipedian yhteisöön

Toimimme osana Wikipedian yhteisöä. Tavoitteenamme on vastata paremmin Wikipedian yhteisön tarpeisiin ja tehdä enemmän asioita Wikipedian puolella.

Vaikuttava viestintä

Kehitämme yhdistyksen identiteettiä ja profiilia vaikuttavalla viestinnällä. Laadimme viestintästrategian ja siihen pohjautuvan tarkemman viestintäsuunnitelman. Lisäksi luomme graafisen ohjeiston ja materiaalipankin, jonka avulla visuaalisen ilmeen ylläpito on helppoa. Jokaisella projektilla on oma viestintäsuunnitelmansa. Kehitämme myös sisäistä viestintää. Tavoitteenamme on tehokkaan viestinnän avulla parantaa projektiemme vaikuttavuutta sekä parantaa Wikimedian palveluiden mainetta Suomessa.

Jatkuva seuranta

Seuraamme ja sovitamme strategiaa kolmivuotiskaudella 2019–2021. Kaikki projektit puretaan pienemmiksi tehtäviksi SMART-periaatteiden mukaisesti. Kaikille tehtäville nimetään vastuuhenkilöt ja varavastuuhenkilöt. Hallitus ja työntekijät käyttävät parhaaksi näkemäänsä projektinhallintatyökalua apunaan.

2. Synerginen yhteistyö

Rakennamme kumppanuussuhteita moniin erilaisiin järjestöihin, jotka haluavat edistää avointa tietoa. Teemme yhteistyötä johtavien koulutusalan, taiteen, kansalaisyhteiskunnan, hallinnon, tieteen ja teknologian instituutioiden kanssa. Eri yhteistyöhankkeissa pyritään käyttämään hyväksi jo olemassa olevia resursseja tai hankkeita niiden vaikuttavuuden kasvattamiseksi ja uuden oppimiseksi. Paikallisuus on lähestymiskulmamme kotimaan projekteihin.

Wikimedia Suomi on Wikimedian kansallinen jaosto (Chapter) ja osa Wikimedian tiedon ekosysteemiä. Yhdistys välittää kansainvälisillä foorumeilla niitä kokemuksia, joissa olemme edistyneitä. Omaksumme sekä valitsemme sellaisia kansainvälisissä tapahtumissa esiteltäviä ideoita, tapahtumia ja toimintoja, jotka sopivat omaan toimintaamme. Osallistumme aloitteisiin ja kampanjoihin, joilla pyritään turvaamaan avoimen tiedon asema yhteiskunnassa, niin Suomen kuin EU:n tasolla.

Yhteistyössä avoimen tiedon toimijoiden kanssa

Syvennämme yhteistyötä paikallisesti meitä lähellä olevien organisaatioiden kanssa. Erityisen tärkeänä pidämme yhteistoimintaa OKFFI:n kanssa. Tutkimme mahdollisuuksia yhteishankkeisiin ja yhteiseen viestintään. Osallistumme aktiivisesti Avoin GLAM -kokoontumisiin. Kehitämme yhteistoimintaa Suomen avoimen tiedon kentän toimijoiden kanssa uusien aktiivisten jäsenten löytämiseksi.

Paikalllisuus GLAM-strategian keskiössä

GLAM-toiminnassa keskitymme paikallisuuteen ja yhteistyöhön paikallishistoria-asiantuntijoiden kanssa. Pyrimme monialaisuuteen: esimerkiksi kirjastossa järjestettävään muokkaustapahtumaan voi kutsua paikallishistoriatuntijat. Korostamme paikallisuutta Wiki Loves Monumentsin yhteydessä paikallisten toimijoiden ja kohteiden avulla. Kehitämme online/offline-toimintamalleja ja hyödynnämme ihmisten omaa kiinnostusta asioiden toteuttamiseen.

Tavoitteena on, että paikalliskirjastot hyödyntävät aktiivisesti Wikimedian palveluita. Koulutamme kirjastolaisia ja rohkaisemme heitä osallistumaan 1lib1ref-kampanjaan. Tavoitteemme on, että museoissa Wikimediaa käytetään luontevasti osana museoarkea. Laadimme Näin järjestät editathonin -oppaan museoille. Teemme yhteistyötä Wikidocumentaries-hankkeen kanssa.

Vireä Pohjois-Eurooppa ja Baltia

Tuemme tiedon ekosysteemin organisoinnissa alueellista yhteistyötä. Vuonna 2018 perustetun Pohjois-Euroopan Wikimedian myötä kansainvälinen vuorovaikutus monipuolistuu ja tulee keskeisemmäksi osaksi toimintaamme. Pohjois-Euroopan Wikimedia tulee olemaan liikkeen strategian ja organisoinnin sekä toisilta oppimisen ja yhteistyön foorumi.

Kehitämme saamenkielistä Wikipediaa ja sen näkyvyyttä yhteistyössä norjan- ja ruotsinkielisten Wikimedioiden kanssa. Varmistamme, että Wikidata tukee kaikkia pohjoismaisia kieliä. Tuemme vähemmistökielten asemaa Pohjois-Euroopassa tiedotuksella ja teknisellä tuella, mutta projektien elinvoimaisuuden takaamiseksi aktiivisuuden pitää lähteä yhteisöistä itsestään. YSO-paikannimet käännetään saameksi Wikidatassa.

3. Helppo osallistuminen

Osallistumisen esteitä avoimen tiedon tuottamisessa, hyödyntämisessä ja jakamisessa tulee poistaa. Kehitämme yleisötyötä, jotta ihmiset tulevat paremmin tietoisiksi Wikimedian mahdollisuuksista sekä voivat hakea apua palveluiden käytössä. Toteutamme hankkeita ja kilpailuita, joissa ihmisten on helppo tulla mukaan tuottamaan ja hyödyntämään avointa tietoa. Sen lisäksi teemme niiden järjestämisen myös muille organisaatioille helpoksi opastusta ja tukea kehittämällä. Kiinnitämme erityistä huomiota Wikipediaan parantamalla ohjeistusta, luomalla rakentavaa ja osallistavaa ilmapiiriä sekä kehittämällä työkaluja muokkaamisen helpottamiseksi.

Työkalut ajan tasalla

Kehitämme muokkaamisen työkaluja ja tarjoamme tukea yhteisölle. Hyödynnämme uutta teknologiaa, kuten koneoppimista, vapaaehtoisten tekemän työn avustamisessa (ORES). Tärkeää on jatkaa kehitystyötä Wikidatatietolaatikoiden ja karttatyökalujen parissa. Etsimme keinoja saadaksemme parannettua tuoreiden muutosten läpikäyntiä.

Osallistava ilmapiiri

Tavoitteenamme on rakentaa muokkauskulttuurista palkitseva ja osallistava niin vanhoille kuin uusille wikimedisteille. Toivotamme uudet vapaaehtoiset tervetulleiksi liikkeeseemme ja opastamme heitä, jotta he saavat hyvän kokemuksen ja osallistuvat hankkeisiin jatkossakin. Tutkimme wikikummijärjestelmän (ns. tuutorointi), tervetuloviestien ja käyttäytymissääntöjen kehittämistä Wikipedian yhteisön kanssa.

Wikimedia ykkönen opetusalalla

Tavoitteena on saada Wikimedian palvelut opetusalan käytetyimmiksi nettiresursseiksi. Palveluissa on saatavilla laadukasta ilmaista oppimateriaalia ja korkeakouluissa Wikimedia on olennainen osa oppimista.

4. Monipuoliset sisällöt

Sisällössä tavoittelemme monipuolisuutta ja aliedustettujen aihealueiden kehittämistä. Haluamme vakiinnuttaa avoimien aineistojen paikan yhteiskunnassa sekä kuroa umpeen tietoaukkoja Wikipediassa. Eri projektien aineistoja ja metodeja hyödynnetään ristiin muissa projekteissa tulosten vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Patsaslistoista tehdään Wikipediassa Suomen paras alan tietolähde ja Wiki Loves Monumentsista Suomen suosituin kuvauskilpailu. Erityinen painopiste on Wikidatan hyödyntämisellä eri projekteissa: esimerkiksi Wiki Loves Monumentsissa kannattaa kuvata kohteita, joiden tiedot on aiemmin viety Wikidataan.

Wikidata keskiössä

Wikidata on liima, joka sitoo eri sisältöjä ja yhteistyökumppaneita yhteen. Tavoitteenamme on, että suomalaiset organisaatiot alkavat laajemmin käyttää Wikidataa. Edistämme CC0-lisenssiä keskittyen jollekin tietylle alalle, jolta pitäisi viedä dataa Wikidataan (esimerkiksi rakennusperintörekistereitä tai paikannimiä). Helpotamme rakenteisen datan viemistä Wikidataan ja edistämme menetelmiä, joilla se onnistuu automaattisesti. WikiCiten suhteen tavoitteemme on, että visuaalisella muokkaimella Wikipediassa pystyisi tallentamaan suoraan dataa Wikidataan ja että saisimme kunnollisen, Wikidataan pohjautuvan viitteenlisäystyökalun.