Sopimuspohja

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

<languages/> <translate>

Utkast under bearbetning till Standardavtal för samarbete

Avtal mellan X och Wikimedia Sverige om projekt P

 • Ev. avtals-id X
 • Ev. avtals-id Wikimedia Sverige


Paragraf 1 Avtalsparter och firmatecknare

 • [X:s fullständiga, officiella namn], organisationsnummer [000000-0000], adress: [ ]. Firmatecknare: N N
 • Den ideella föreningen Wikimedia Sverige, organisationsnummer 802437-8310, adress: Hantverkargatan 21, 112 21 Stockholm. Firmatecknare: N N

Paragraf 2 Samarbetets omfattning och avtalsparternas relation

Mellan X och Wikimedia Sverige har avtal träffats om samarbete beträffande genomförande av projekt P, enligt bilaga 1: Projektbeskrivning - Projekt P, syftande till att [öka för allmänheten tillgänglig fri information på Wikipedia på svenska och andra språk i nya och befintliga artiklar med anknytning till Sverige] [samt till ( eventuellt kompletterande syfte enligt önskemål av X)]. X är en (del)finansiär av projekt P som genomförs av Wikimedia Sverige.

Paragraf 3 Wikimedia Sveriges åtagande och ansvar

Wikimedia Sverige åtar sig att genomföra Projekt P.

Paragraf 4 X åtagande och ansvar

X åtar sig att med [andel] finansiera genomförandet av Projektet till högst sammanlagt 000.000 SEK enligt bilaga 2: Finansieringsplan för projekt P.

Paragraf 5 Hantering av överföring av medel

X överför medel till Wikimedia Sverige vid varje utbetalningstillfälle enligt vad som anges i bilaga 3: Utbetalningsplan för medel till Projekt P. Av X överförda medel ska insättas på Wikimedia Sveriges konto på Z-banken nr....(alternativt Wikimedia Sveriges bankgirokonto nr …....).

Paragraf 6 Rapportering

Wikimedia Sverige ska rapportera om Projektets framskridande enligt följande:

 1. Igångsättningsrapport, senast [så och så lång tid (avpassat efter aktuell bedömning vid undertecknande)] efter avtalets ingående.
 2. Etapprapport [specificeras vid vilket tillfälle med hänvisning till bilaga 1: Projektbeskrivning - Projekt P], inklusive en rapport om Projektets upplupna kostnader, dock senast 201x-00-00.
 3. Slutrapport inom en månad efter det att Projektet avslutats, inklusive en rapport om projektets slutliga kostnad, senast 201x-00-00.

Paragraf 7 Ägande av resultat

Resultat ägs av Wikimedia Sverige och kommer av Wikimedia Sverige licensieras enligt bilaga 4: Creative Commons - Erkännande - Dela lika 3.0 (CC-BY-SA-3.0) vilket ger X nyttjanderätt av resultat på lika villkor som för annan part.

Paragraf 8 Ändringar

Ändringar i detta avtal kan endast ske skriftligen, och i överenskommelse mellan bägge parter.

Paragraf 9 Kontaktuppgifter

 • X
 • namn
 • befattning
 • epostadress
 • telefon
 • X:s postadress


 • Wikimedia Sverige
 • namn
 • befattning
 • epostadress
 • telefon
 • Box 500
 • 101 29 STOCKHOLM

Paragraf 10 Giltighetstid och uppsägning

Detta avtal gäller från datum för undertecknande tills dess parterna fullgjort sina åtaganden, dock längst till 201x-00-00.

Uppsägning [1] kan ske antingen av Wikimedia Sverige eller av X, om grundad anledning finns att anta att projektet inte kan slutföras inom x månader efter beräknat slutdatum enligt bilaga 1: Projektbeskrivning - Projekt P, om projektet inte har startats inom x månader från avtalets ingående eller vid avtalsbrott. Om uppsägning sker av X, ska Wikimedia Sverige snarast tillse att pågående projektaktiviteter medförande kostnader i projektet avslutas och inga nya sådana påbörjas. Wikimedia Sverige ska inom en månad från uppsägningsdatum till X redovisa projektets upplupna kostnader, inklusive vad som följer av redan före uppsägningsdatum avtalade åtaganden.

Parterna ska inom två månader från uppsägning av avtalet ha reglerat sina ekonomiska mellanhavanden.

Paragraf 11 Tvister

Tvister avgörs i svensk domstol.

Avtalstecknande


 • Stockholm den dag månad år


 • X


 • namnunderskrift
 • namnförtydligande
 • befattning/firmatecknare • Wikimedia Sverige


 • namnunderskrift
 • Jan Ainali, alternativt Mattias Blomgren
 • verksamhetschef/ordförande/firmatecknare


Bilagor


Fotnoter

 1. Om uppsägningsparagraf: En paragraf om uppsägning är den krångligaste paragrafen att utforma, men bör vara med med noggrann specifikation om samarbetspart kräver uppsägningsmöjlighet. Rent praktiskt saknar egentligen uppsägningsparagraf betydelse för korta projekt (säg under ett halvår). En kompromiss kan vara att ha med en uppsägningsparagraf, som kan tillämpas om Wikimedia Sverige inte kan prestera en igångsättningsrapport inom avtalad tid.

</translate>

Kategori:Sidor under bearbetning Kategori:Avtalsmallar