Strategia 2024–2026

Wikimedia Suomesta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
STRATEGIA 2024–2026

Missio, visio & arvot

Missio

 • Edistämme avointa tietoa Suomessa Wikimedian palveluiden avulla.
 • Poistamme osallistumisen esteitä tiedon tuottamisessa, käyttämisessä ja jakamisessa.
 • Tuemme Wikimedian yhteisöä avoimien aineistojen luomisessa ja hyödyntämisessä.
 • Tuemme vähemmistökieliä toiminnassamme.
 • Painotamme luotettavia lähteitä ja tietojen tarkistettavuutta.

Visio

 • Wikimedian projektien muokkaaminen on kansalaistaito.
 • Wikimedian palvelut ovat kaikkien ihmisten omaksuma ja aktiivisesti käyttämä tiedon tuottamis-, hankkimis- ja välittämisjärjestelmä.
 • Monilukutaito (esim. medialukutaito, informaatiolukutaito) on Suomessa koettu tärkeäksi ja sitä pyritään jatkuvasti kehittämään.

Arvot

Olemme:

 • Osallistavia
 • Avoimia ja läpinäkyviä
 • Saavutettavia
 • Moninaisia
 • Yhteisöllisiä
 • Luotettavia
 • Yhdenvertaisia

Toiminnan periaatteita

 • Tieto kuuluu kaikille. Jokaisella on oikeus tietoon ja päästä vaikuttamaan siihen itse.
 • Työskentelemme Wikimedian projektien sisällä niin, että se näkyy wikimedistien arjessa ja koko maailmalle esim. erikielisissä Wikipedioissa, Wikidatassa, Wikimedia Commonsissa, Wikikirjastoissa jne.
 • Toimimme vakiinnuttaaksemme avoimien aineistojen paikan yhteiskunnassa
 • Kunnioitamme wikimedistien halua säilyttää anonymiteettinsä
 • Toimimme avoimesti. Kaikki viralliset asiakirjamme ovat julkisia ja hallituksen kokoukset avoimia.
 • Kaikki tuottamamme sisältö julkaistaan avoimella lisenssillä, mikäli mahdollista.
 • Emme käytä käyttäjien tietoja kauppatavarana.
 • Toimintamme on taloudellisesti läpinäkyvää.
 • Toimintamme perustuu pääosin vapaaehtoisiin lahjoituksiin ja avustuksiin.
 • Pyrimme myös löytämään ulkopuolisia rahoittajia toiminnallemme.
 • Teemme asioita jotka säilyvät projektien loputtua.

Painopistealueet

Määrittelemme strategiakaudelle 2024–2026 neljä painopistealuetta, joilla on alatavoitteita. Tavoittelemme vakautta ja fokusta yhdistystoimintaan. Tahdomme olla haluttu ja luotettava yhteistyökumppani sekä vaikuttavan vapaaehtoistoiminnan mahdollistaja ja käynnistäjä. Edistämme avoimen tiedon tunnettuutta ja käyttöä Suomessa vapaan sivistystyön hengessä. Haluamme Wikimedian palvelut luontevaksi osaksi eri yhteiskunnan sektorien toimintaa.

 1. Elinvoimainen yhdistys
 2. Monipuolinen yhteistyö
 3. Helppo osallistuminen
 4. Monipuoliset sisällöt

1. Elinvoimainen yhdistys

Wikimedia Suomi on pieni yhdistys, joka on saanut paljon aikaan vähillä resursseilla. Kunnianhimoisten hankkeiden onnistumiseksi yhdistys tarvitsee toimintaan selkeitä tavoitteita, vakaata ja monilähteistä rahoitusta, aktiivisia jäseniä ja omistautuneen hallituksen. Jotta välttäisimme töiden kasaantumista yksittäisille henkilöille, kehitämme toiminnan resursointia. Emme ryhdy hankkeisiin, joihin meillä ei ole voimavaroja ja jotka eivät edistä strategisia tavoitteitamme.

Aktiiviset jäsenet

Wikimedia Suomella on aktiivisia jäseniä, jotka vetävät omatoimisesti yhdistyksen tukemana vapaaehtoisprojekteja. Hankimme edustavuutta eri puolilta Suomea ja suunnittelemme toimintaa, joka motivoi hallituksen jäseniä. Järjestämme jäsenyhteisön tapahtumia ja laadimme jäsenstrategian.

Vuorovaikutteinen suhde Wikipedian yhteisöön

Toimimme osana Wikimedian yhteisöä. Tavoitteenamme on vastata paremmin Wikimedian yhteisön tarpeisiin ja tehdä enemmän asioita Wikimedian puolella.

Monilähteinen rahoitus

Yhdistyksellä on strategiakaudella koko ajan vähintään yksi muu merkittävä rahoituslähde Wikimedia Foundationin avustuksen lisäksi. Pyrimme siihen, että Wikimedia Foundation aloittaisi rahan keräyksen lahjoituksina myös Suomesta.

Vaikuttava viestintä

Kehitämme yhdistyksen identiteettiä ja profiilia vaikuttavalla viestinnällä. Laadimme viestintästrategian ja siihen pohjautuvan tarkemman viestintäsuunnitelman. Käytämme Wikimedia Foundationin graafista ohjeistusta. Tavoitteenamme on tehokkaan viestinnän avulla parantaa projektiemme vaikuttavuutta sekä pitää yllä Wikimedian palveluiden mainetta Suomessa.

Jatkuva seuranta

Seuraamme ja sovitamme strategiaa kolmivuotiskaudella 2024–2026. Kaikki projektit puretaan pienemmiksi tehtäviksi esim. SMART-periaatteiden mukaisesti. Kaikille tehtäville nimetään vastuuhenkilöt ja varavastuuhenkilöt. Hallitus ja työntekijät käyttävät parhaaksi näkemäänsä projektinhallintatyökalua apunaan.

2. Synerginen yhteistyö

Paikallisuus on lähestymiskulmamme kotimaan yhteistyössä. Rakennamme kumppanuussuhteita moniin erilaisiin järjestöihin, jotka haluavat edistää avointa tietoa. Teemme yhteistyötä johtavien koulutusalan, taiteen, kansalaisyhteiskunnan, hallinnon, tieteen ja teknologian instituutioiden kanssa. Eri yhteistyöhankkeissa pyritään käyttämään hyväksi jo olemassa olevia resursseja tai hankkeita niiden vaikuttavuuden kasvattamiseksi ja uuden oppimiseksi. Pyrimme mahdollistamaan toiminnassa paikkariippumattoman osallistumisen.

Wikimedia Suomi on Wikimedia-liikkeen kansallinen jaosto (Chapter) ja osa Wikimedian tiedon ekosysteemiä. Yhdistys välittää kansainvälisillä foorumeilla niitä kokemuksia, joissa olemme edistyneitä. Omaksumme sekä valitsemme sellaisia kansainvälisissä tapahtumissa esiteltäviä ideoita, tapahtumia ja toimintoja, jotka sopivat omaan toimintaamme. Osallistumme aloitteisiin ja kampanjoihin, joilla pyritään turvaamaan avoimen tiedon asema yhteiskunnassa, niin Suomen kuin EU:n tasolla.

Wikimedia Suomi tekee yhteistyötä korkeakoulujen kanssa mm. opinnäytetöiden ja työharjoittelun muodossa.

Yhteistyössä avoimen tiedon toimijoiden kanssa

Syvennämme yhteistyötä paikallisesti meitä lähellä olevien organisaatioiden kanssa. Erityisen tärkeänä pidämme yhteistoimintaa OKFI:n kanssa. Tutkimme mahdollisuuksia yhteishankkeisiin ja yhteiseen viestintään. Osallistumme AvoinGLAM -kokoontumisiin. Kehitämme yhteistoimintaa Suomen avoimen tiedon kentän toimijoiden kanssa uusien aktiivisten jäsenten löytämiseksi.

Paikallisuus Outreach-strategian keskiössä

Yleisötyössä keskitymme paikallisuuteen ja yhteistyöhön paikallishistoria-asiantuntijoiden kanssa. Pyrimme monialaisuuteen: esimerkiksi kirjastossa järjestettävään muokkaustapahtumaan voi kutsua paikallishistorian tuntijat. Korostamme paikallisuutta Wiki Loves Monumentsin yhteydessä paikallisten toimijoiden ja kohteiden avulla. Kehitämme online/offline-toimintamalleja ja hyödynnämme ihmisten omaa kiinnostusta asioiden toteuttamiseen.

Vireä Pohjois-Eurooppa ja Baltia

Tuemme tiedon ekosysteemin organisoinnissa alueellista yhteistyötä. Pyrimme tekemään vuosittain yhteisprojekteja pohjoismaisten ja baltianmaiden wikimedistien kanssa. Osallistumme vuosittain yhteisiin tapahtumiin näissä maissa ja jaamme toimivia käytäntöjä ja toimintatapoja. Varmistamme, että Wikidata tukee kaikkia pohjoismaisia ja lähialueiden suomalais-ugrilaisia kieliä eri tavoin ja monipuolisesti.

Tuemme vähemmistökielten asemaa Pohjois-Euroopassa tiedotuksella ja teknisellä tuella, mutta projektien elinvoimaisuuden takaamiseksi aktiivisuuden pitää lähteä yhteisöistä itsestään. Kehitämme pohjois- ja inarinsaamenkielisiä Wikipedioita ja niiden näkyvyyttä yhteistyössä Wikimedia Norjan ja Wikimedia Ruotsin kanssa. Tuemme myös koltansaamenkielisen Wikipedian kehittämistä Incubatorissa, mikäli kieliyhteisö tarvitsee ja haluaa siihen tukea. Autamme näitä kieliyhteisöjä myös osallistumaan muihinkin Wikimedia-projekteihin ja tuemme saamenkielisten oppimateriaalien tuottamista. YSO-ontologian käsitteiden nimet pyritään lisäämään Wikidataan pohjois-, inarin-, ja koltansaameksi ja osallistumalla Finton ohjausryhmään tuemme Kansalliskirjaston pohjoissaamenkielen tuen käyttöönottoa YSO:ssa.

Olemme mukana Wikimedia EU:ssa ja osallistumme sen toimintaan mm. EU:n digipalvelusäädöstä tukemalla. Pohjois-Euroopan Wikimedian kanssa pyrimme projektiyhteistyöhön ja vuosittaisiin tapaamisiin.

Muu kansainvälinen yhteistyö

Osana globaalia Wikimedia-liikettä osallistumme vuosittain yhteisiin tapahtumiin ympäri maailman sekä paikan päällä että etänä ja jaamme meille hyväksi havaittuja käytäntöjä ja toimintatapoja. Teemme asioita joita pystytään hyödyntämään globaalisti ja tuemme vähemmistökielten asemaa muuallakin maailmassa. Teemme yhteistyötä beniniläisten wikimedistien kanssa ja teemme yhteistötyötä kulttuurikeskus Villa Karon kanssa. Järjestämme kansainvälisen wikitapahtuman osana Oulun kulttuuripääkaupunkivuotta 2026.

Edistämme neutraalin tiedon saatavuutta eri Wikimedian palveluiden kautta liittyen Ukrainan historiaan ja nykytilanteeseen. Esimerkiksi voimme järjestää työpajoja ja laatia luetteloita puuttuvista aiheista tai korjattavista artikkeleista. Pyrimme edistämään neutraalin tiedon saantia myös muista konfliktialueista.

3. Helppo osallistuminen

Osallistumisen esteitä avoimen tiedon tuottamisessa, hyödyntämisessä ja jakamisessa tulee poistaa. Kehitämme yleisötyötä, jotta ihmiset tulevat paremmin tietoisiksi Wikimedian mahdollisuuksista sekä voivat hakea apua palveluiden käytössä. Toteutamme hankkeita ja kilpailuita, joissa ihmisten on helppo tulla mukaan tuottamaan ja hyödyntämään avointa tietoa. Sen lisäksi teemme niiden järjestämisen myös muille organisaatioille helpoksi opastusta ja tukea kehittämällä. Kiinnitämme erityistä huomiota Wikipediaan parantamalla ohjeistusta, luomalla rakentavaa ja osallistavaa ilmapiiriä sekä kehittämällä työkaluja muokkaamisen helpottamiseksi. Tapahtumat on tarkoitettu tilaisuuksiksi, joissa yhteisön jäsenet voivat tavata toisiaan, jotta uudet muokkaajat pääsevät tutustumaan muokkaamiseen ja saamme tehtyä yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa.

Työkalut ajan tasalla

Kehitämme muokkaamisen työkaluja ja tarjoamme tukea yhteisölle. Hyödynnämme uutta teknologiaa, kuten koneoppimista, vapaaehtoisten tekemän työn avustamisessa. Tärkeää on jatkaa kehitystyötä Wikidata-tietolaatikoiden ja karttatyökalujen parissa. Etsimme keinoja saadaksemme parannettua tuoreiden muutosten läpikäyntiä.

Osallistava ilmapiiri

Tavoitteenamme on rakentaa muokkauskulttuurista palkitseva ja osallistava niin vanhoille kuin uusille wikimedisteille. Toivotamme uudet vapaaehtoiset tervetulleiksi liikkeeseemme ja opastamme heitä, jotta he saavat hyvän kokemuksen ja osallistuvat hankkeisiin jatkossakin. Kirjoitamme ohjeita ja käyttäytymissääntöjä yhdessä Wikipedian yhteisön kanssa.

Wikimedia tärkeä opetusalalla

Jatkamme edelleen Wikimedian projektien tunnetuksi tekemistä koulutuksen eri asteilla. Edistämme Wikimedian projektien käyttöä oppimisen ja opiskelun tukena ja välineenä. Tavoitteenamme on tehdä Wikimedian projekteista oppimisen luonnollisia välineitä. Palveluissa on saatavilla laadukasta ilmaista oppimateriaalia ja korkeakouluissa Wikimedia voi olla olennainen osa oppimista. Wikipediaa jo käytetään paljon, mutta pyrimme edistämään sen tavoitteellista ja suunnitelmallista käyttöä. Lisäksi myös muita Wikimedian projekteja voisi edistää. Esimerkiksi Wikidatan avulla opiskelija voi tutkia suuria tietomääriä kielestä riippumatta ja löytää yllättäviä yhteyksiä tietojen välillä. Wikidatan kautta opiskelija voi saada ensimmäisen kosketuksen rakenteiseen tietoon ja sen visualisointiin.

Monilukutaidon merkitys kasvaa disinformaation myötä koko ajan tärkeämmäksi kansalaistaidoksi. Tämän taidon omaksuminen koskee niin oppilaita, opiskelijoita kuin opettajiakin. Wikimedialla voi olla iso merkitys monilukutaidon opiskelussa. Esimerkiksi Wikipedia-artikkelin kirjoittaminen ja viitteiden tekeminen opettaa tiedon välittämistä neutraalissa ja todennettavassa muodossa.

4. Monipuoliset sisällöt

Sisällössä tavoittelemme monipuolisuutta ja aliedustettujen aihealueiden kehittämistä. Haluamme vakiinnuttaa avoimien aineistojen paikan yhteiskunnassa sekä kuroa umpeen tietoaukkoja Wikipediassa. Tavoitteenamme on hyödyntää Wikidataa eri wikiprojektien sisällä, erityisesti Wikipediassa. Eri projektien aineistoja ja metodeja hyödynnetään ristiin muissa projekteissa tulosten vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Patsaslistojen käytettävyyttä parannetaan viemällä tiedot Wikidataan ja Wiki Loves Monuments on väylä viedä ja päivittää paikallisia aineistoja eri puolilta Suomea vuosittain Wikidataan. Erityinen painopiste on Wikidatan hyödyntämisellä eri projekteissa: esimerkiksi Wiki Loves Monumentsissa siivotaan ja päivitetään alueita, Finna-kuvien päivittäminen vaatii viitattujen tietojen olevan ajan tasalla Wikidatassa, saamenkieliset kartat vaativat saamenkieliset nimet Wikidataan ja OpenStreetMapiin toimiakseen. Wikidata sitoo yhteen eri sisältöjä ja yhteistyökumppaneita. Edistämme CC0-lisenssin käyttöä metadatan avaamisessa. Kehitämme rakenteisen datan viemistä Wikidataan PyWikiBotilla.